پروژه ویلا آپارتمانِ قیطریه

پروژه ویلا آپارتمان واقع در قیطریه به متراژ 8000متر مربع با سیستم قاب خمشی با سازه ی بتنی و سقف وافل دوطرفه که وزن میلگرد مصرفی به ازای هر مترمربع 45کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد. بهینه سازی در این پروژه توسط تیم تترا سازه،حدود 30درصد(در وزن میلگرد و بتن) برآورد شد.

پروژه مسکونی الهیه

پروژه مسکونی الهیه  به متراژ 12۰۰۰متر مربع با سیستم قاب خمشی  سازه ی بتنی و سقف وافل دوطرفه که وزن میلگرد مصرفی به ازای هر مترمربع ۴7کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد مجدد یا همان بهینه سازی انجام شد. بهینه سازی در این پروژه توسط تیم تترا سازه حدود 15درصد(در وزن میلگرد و […]