بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر سیستم قاب خمشی بتن آرمه

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر  سیستم قاب خمشی بتن آرمه چکیده       سازه های مهندسی شامل بعضی از اعضای سازه ای می باشند که مستقیما به زمین متصل هستند . در هنگام وقوع زلزله ، پاسخ خاک  روی حرکت سازه و حرکت سازه روی پاسخ خاک تاثیر می گذارد که به این فرایند […]